Thiếu Chú Ý/ Rối Loạn Hiếu Động Thái Quá (AD/ HD) rất phức tạp. Làm thế nào nó được trưng bày
có thể khác nhau đối với mỗi trẻ em và người lớn. Hầu hết chúng ta có một số kiến thức về tình
trạng, tuy nhiên, có nhiều huyền thoại về AD/HD mà điều chỉnh lại chúng ta suy nghĩ về nó như
thế nào, phản ứng và hỗ trợ những người bị rối loạn. Lời khuyên này chỉ ra một vài điều huyền
thoại phổ biến.

Dispelling Myths about ADHD – Vietnamese. (PDF)